Καίριας σημασίας δομή σε μία επιχείρηση είναι το σύστημα προμηθειών και η συνεχής ενημέρωση των αποθεμάτων αναλλωσίμων και λοιπών προϊόντων. Η iOMS σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των προμηθειών και παρακολούθησης των αποθηκών, δίνοντας στη διοίκηση της επιχείρησης τα εργαλεία ώστε να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τους διαθέσιμους πόρους τους. Χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής, σας δίνουμε τη δυνατότητα:

  • Όλες οι παραγγελίες να γίνονται ηλεκτρονικά, σε ενιαίο σύστημα
  • Η έγκριση των παραγγελιών να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα
  • Τα σχετικά παραστατικά να συσχετίζονται με τις εντολές αγορών και το κοστολόγιο να ταξινομείται σε προκαθορισμένα κέντρα κόστους
  • Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για εντοπισμό υπέρογκων δαπανών
  • Αυτόματη ενημέρωση διαθεσίμων
  • Προαιρετικά, διασύνδεση των προμηθειών με τις εντολές συντήρησης για μια πλήρη οικονομική αξιολόγηση των εργασιών συντήρησης

Με ένα τέτοιο σύστημα, η επιχείρηση μπορεί να ελέγχει τις προμήθειές της, να αποφύγει υπέρμετρα και άσκοπα έξοδα και να πετύχει έτσι μείωση του λειτουργικού κόστους.